Marketingová studie projektu Thermal Pasohlávky

Tato studie byla zpracována na základě smlouvy mezi konzultační a architektonickou společností SAURA, s.r.o. a zadavatelem Thermal Pasohlávky, a.s.

Cílem této studie bylo analyzovat tržní situaci pro níže specifikovaný projekt a navrhnout vhodnou marketingovou strategii pro úspěšné umístění jednotlivých produktů na trh.

Za dílčí cíle lze považovat:

  • základní zmapování trhu a potenciální klientely,
  • definování cílových skupin zákazníků,
  • analýzu nabídky srovnatelných produktů,
  • vytvoření vhodného marketingového mixu,
  • analýzu poptávky po navržených produktech.

Pro zajištění správnosti a úplnosti dokumentu probíhaly v době jeho zpracování kontrolní schůzky mezi zadavatelem a zpracovatelem této studie, stejně jako konzultace s úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. V případě nutnosti byli na tato jednání přizváni další odborníci.